За компанията


"Грейт Лък" АД е учредено на 14.04.2015 г. и към настоящия момент е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203494225 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Добруджа 6, ет.3.

Съгласно чл. 5 от Устава, "Грейт Лък" АД има следния предмет на дейност: извършване на инвестиции в недвижими имоти, дялове и акции на търговски дружества, вземания, държавни ценни книжа, други финансови инструменти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения относно броя, вида, типа, разположението или стойността на имотите, които то може да придобива, или процентния дял от нетните приходи на Дружеството, които могат да бъдат инвестирани в един имот. Стремежът на компанията е да изгради дългосрочни позиции и да провежда гъвкава инвестиционна политика, която да е адекватна на пазарните условия в конкретния цикъл, в който се намира пазарът на недвижими имоти.

Към настоящия момент капиталът на "Грейт Лък" АД е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Акциите на дружеството са регистрирани в регистъра на публични дружества и други емитенти на ценни книжа с решение от КФН , считано от 10 септември 2016 г.

Дружеството има едностепенна система на управление със състав на Съвета на директорите както следва: Жиан Чен - изпълнителен директор, Величко Стойчев Клингов – независим член и Десислава Александрова Севлиевска - директор. Съгласно изискванията на член 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа не по-малко от една трета от членовете на Съвета на директорите на Дружеството са независими.

На 20.08.2020 г. общото събрание на акционерите е приело промяна в наименованието на дружеството от "ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД" АД на "ГРЕЙТ ЛЪК" АД и е сменен съветът на директорите. Към датата на подписване на този документ Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Жиан Чен. Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

Дружеството се търгува на Алтернативен пазар BaSE, сегмент акции, с ISIN код BG1100003158, борсов код PR3, считано от 03.01.2017 г.

Изпълнителният директор Жиан Чен притежава пряко 500 бр. акции (1 %) от капитала на Дружеството. Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството."

През разглеждания период няма сключени договори между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Симона Чавдарова Петрова е назначена на позиция Директор за връзки с инвеститорите.

"Грейт Лък" АД има сключен договор със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез интернет портала X3 News, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.